Sosyal Medya

MAGAZİN

Rezillik skandalla noktalandı

Televizyondaki yozlaşmanın, çıplaklığın simgesi haline gelen sözde moda programı dün final yaptı. Yarışmanın finalinde büyük bir skandala imza atılarak, adeta vurgun yapıldı.

Can­lı ya­yın de­ni­le­rek iz­le­yi­ci­ler­den on bin­ler­ce SMS des­te­ği is­te­nir­ken, prog­ra­mın bant­tan ya­yın­lan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Kı­sa­ca­sı iz­le­yi­ci­le­rin oy­la­rı bo­şa git­ti­ği gi­bi, SMS’­ler­den ge­len de­ğer­len­dir­me­le­rin her­han­gi bir ge­çer­li­li­ği ol­ma­dı­ğı, ka­na­la pa­ra ka­zan­dır­dı­ğı an­la­şıl­dı. Skan­da­lı or­ta­ya çı­ka­ran ise prog­ra­mın jü­ri üye­le­rin­den bi­ri olan Nur Yer­li­ta­ş’­ın prog­ram ya­yın­lan­dı­ğı sı­ra­da baş­ka bir yer­den fo­toğ­raf pay­laş­ma­sı ol­du. Böy­le­ce, genç­le­re kö­tü ör­nek olan, ai­le ku­ru­mu­na ver­di­ği za­rar­lar tar­tış­ma ko­nu­su olan prog­ram fi­na­lin­de de bü­yük bir re­za­le­te im­za at­tı. SMS gön­de­ren on bin­ler­ce ki­şi­nin ise pa­ra­la­rı­nın ge­ri ala­ma­yaca­ğı be­lir­til­di.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.