Sosyal Medya

GÜNDEM

Mesai saati ve idari izin açıklaması! Bakanlıktan 81 ile yazı gitti...

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi. Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde Mart 2020'den itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılar yürürlükten kaldırılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "COVID-19 kapsamında kamu kurum  ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler" başlıklı resmi yazı  yayımlandı.
 
Resmi yazıya göre, Cumhurbaşkanlığınca, Kovid-19 salgını ile mücadele  amacıyla yürürlüğe konulan 26 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu  Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasına  İlişkin "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge  yürürlükten kaldırıldı.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde  çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenlemeye yer verilen genelge ise 1 Mart  2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Söz konusu genelge ile çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu  kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı  Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş  ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı  bulunanlar idari izinli sayılacak.
 
İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş  sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları  saklı kalacak. Bu personel, amirinin izni dışlında görev mahallinden ayrılmayacak  ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecek.
 
Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde, Sağlık Bakanlığınca, gerek  kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra  teşkilatında görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek ve  mücadelenin sağlıklı, kesintisiz, etkin, ve yeterli sayıda mücadelede tecrübe  kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen birçok alanda düzenleme  yapılarak teşkilatlara ve kamuoyuna duyuruldu.
 
"Bütün personel tam zamanlı olarak mesailerine devam edecek"
 
Gelinen süreçte, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum  ve kuruluşlarınca, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan  tedbirler neticesinde Kovid-19 salgınının kamu sağlığı için ciddi bir tehdide  dönüşmesi tehlikesinin kontrol altına alındığı vurgulanan resmi yazıya göre, bu  çerçevede Sağlık Bakanlığınca yayımlanan daha önceki genel yazılar yürürlükten  kaldırıldı ve "yeni kontrollü normalleşmeye" uygun düzenlemeler yapıldı.
 
Resmi yazıda, istihdam şekline bakılmaksızın Sağlık Bakanlığının  merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelle ilgili düzenlemeler şu şekilde  yer aldı:
 
"- COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kanser hastaları ve  organ nakli olanların durumları, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince,  Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde İl  Sağlık Müdürü, ilçelerde İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe  Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise  Başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar  verilecek.
 
- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 2 Haziran 2020'deki genel  yazıları uyarınca, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile  personele, hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde  idari izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.
 
- Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa)  talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecek.
 
- Personelin talebi halinde, 27 Kasım 2020'deki genel yazımız ile  durdurulan, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı  atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve  engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecek.
 
- 27 Ağustos 2020 tarihli 'esnek çalışma' konulu genel yazımız  yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev  yapan bütün personel, 2 Mart 2021'de tam zamanlı olarak mesailerine devam edecek.  Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenmesi halinde mesai  konusunda bu saatlere riayet edilecek.
 
- Bakanlığımız uhdesinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve  kuruluşlarına atanma talep eden personele, muvafakat verilmesi uygulamasına  müsaade edilecek. İstanbul'a yönelik 6 Nisan 2020'deki 'personel hareketleri'  konulu genel yazımız yürürlükten kaldırıldı.
 
- Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde,  idari izinli sayılan personelin, mezkur izinlerinin sonlandırıp görevlerine  dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiş olup, bu  kapsamda izin kullanan personele mücbir sebepler dışında ikamet ettikleri il  dışına çıkmamaları bildirilecek.
 
- Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca  zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (resen) personelin derhal  ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.
 
- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin  maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda  gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda  dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler  alınacak."
 
Resmi yazıyla Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde Mart 2020'den  itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılar yürürlükten kaldırıldı.
 
Söz konusu resmi yazı, Türkiye genelinde tüm il sağlık müdürlüklerine,  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ve Türkiye Hudut ve Sahiller Genel  Müdürlüğüne gönderildi.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.